Gweithle

Read this page in English

GWEITHLE

Hyfforddiant ac Ymgynghori yn y Gweithle

Mae cyflogwyr sy’n cydnabod manteision busnes a manteision moesol staff brwdfrydig o gefndiroedd gwahanol yn y gweithle’n cydnabod bod angen iddyn nhw ymateb i anghenion a chyfraniad pob unigolyn. Byddant yn gweld pwysigrwydd trin pawb â pharch ac yn gwneud i bawb deimlo’n rhan o’r tîm.

O ganlyniad, bydd pob unigolyn yn perfformio hyd orau ei allu ac yn cyflawni’i botensial heb ofni unrhyw ragfarn, gwahaniaethu neu fychanu.

Mae elusen EACH yn cael ei gwahodd yn aml i siarad mewn cynadleddau, sesiynau hyfforddi a seminarau, gan gynnwys rhai a drefnir gan y ‘Public Policy Exchange’ a ‘Westminster Briefing’.

Ar ôl cwblhau ein hyfforddiant ‘Sexual orientation and gender identity matters’, mae eich staff yn fwy tebygol o:

  • Deimlo’n werthfawr a brwdfrydig
  • Gweithio’n galetach ar gyfer y cwmni
  • Gwella’u lefelau presenoldeb

Gall polisïau blaengar ar gyfer y gweithle wneud hi’n haws recriwtio a chadw staff sydd, wrth gwrs, yn hanfodol i lwyddiant ac effeithlonrwydd eich sefydliad, asiantaeth neu gwmni

Sesiynau Hyfforddiant

Os oes gennych chi syniad ar gyfer cwrs, sesiwn, neu ymgynghori un-i-un sydd ddim ar y rhestr o hyfforddiant enghreifftiol a ddarperir gan EACH, cysylltwch â ni a byddwn yn gweithio gyda chi i’w ddarparu yn unol â’ch anghenion unigryw chi.

Dyma rai esiamplau o gyrsiau rydym eisoes wedi’u darparu:

  • It’s the Law’ – Dysgu am y ddeddfwriaeth o ran gweithwyr trawsrywiol, y rhagfarn a’r gwahaniaethu y gallant ei wynebu a sut i herio agweddau trawsffobig
  • Recruitment & Retention’ – Beth sy’n denu darpar weithwyr traws neu hoyw i’ch cwmni? Beth sy’n gwneud iddyn nhw aros? Beth sy’n gwneud iddyn nhw adael?

Bydd y ddau gwrs poblogaidd uchod yn helpu’ch cwmni i fod yn gyflogwr ‘arfer gorau’; sy’n croesawu, yn gwerthfawrogi, ac yn cadw ei weithwyr traws a hoyw (gan gynnwys unigolion sy’n newid rhyw tra maent yn gweithio i chi) ac yn atal aflonyddu LHDT+ cyn iddo ddigwydd.

  • What’s in a Word?’ – Edrych ar y gwahaniaeth rhwng cyfeiriadedd rhywiol (rhywioldeb) a hunaniaeth o ran rhywedd.

Mae cwrs yma’n rhoi cyfle i weithwyr eich sefydliad i wella’u dealltwriaeth o iaith a geirfa briodol i ddisgrifio cyfeiriadedd rhywiol neu hunaniaeth o ran rhywedd: gan ennyn yr hyder i siarad yn agored am faterion perthnasol yn y gweithle.

  • In Our Own Image?’ – Asesu’r rhan a chwaraeir gan ‘ragfarn ddiarwybod’ wrth recriwtio a rhedeg y busnes o ddydd i ddydd mewn perthynas â gweithwyr lesbiaidd, hoyw, deurywiol neu drawsrywiol.

Mae’r cwrs yma’n rhoi cyfle ichi asesu faint mae ein meddwl diarwybod yn rheoli’r ffordd rydym yn gweld eraill, a faint o effaith mae hyn yn ei gael ar bethau fel recriwtio neu’r penderfyniadau a wneir am staff neu bersonél.

  • Recognition & Respect’ – Deall sut i greu gweithle cynhwysol ar gyfer gweithwyr LHDT+ a gwneud i bawb deimlo’n werthfawr.

Mae cwrs yma’n darparu ‘cynghorion defnyddiol’ ar gyfer creu gweithle croesawgar a chynhwysol lle mae pawb yn elwa, gan edrych ar y buddiannau uniongyrchol ac anuniongyrchol i’r sefydliad, asiantaeth neu gwmni cyfan.

 

Adborth

“Diolch unwaith eto am ddiwrnod o hyfforddiant gwych. Roedd yr adborth gan y staff yn bositif a chanmoliaethus iawn. Mi fydden i’n croesawu’r cyfle i weithio gyda’ch sefydliad chi eto yn fawr iawn.”

Swyddog Comisiynu Hyfforddiant, Berkshire

“ Roedd dealltwriaeth a brwdfrydedd eich staff yn amlwg iawn ac yn ysbrydoliaeth! Diolch am eich amser”

Cynrychiolydd Cynadleddau Hyfforddi Barnardo’s

Adnoddau

lawrlwytho am ddim

 

Cysylltwch â ni yn info@each.education

Read this page in English