Gweithredu Addysgol I Herio Homoffobia

Read this page in English

Yn darparu gwasanaethau sy’n hyrwyddo cydraddoldeb i bobl hoyw, lesbiaidd, deurywiol a thrawsrywiol

Yn 2019 mae EACH yn falch o fod yn dathlu ei ben-blwydd yn 22 oed. Ar hyn o bryd rydym yn cyd-greu Canllawiau Gwrth-Waith Cymru ar gyfer ysgolion Llywodraeth Cymru ac rydym yn argymell bod ein cyrff yn 2003 wedi cynnig cymorth a mwy o hyder gan unigolion. Mae croeso i chi gysylltu â ni am ragor o wybodaeth am y gweithdai hyfforddi, yr ymgynghoriad, yr adnoddau neu’r cymorth a gynigir.

Gweithredu Addysgol sy’n Herio Homoffobia, Deuffobia a Thrawsffobia:

Mae EACH (Gweithredu Addysgol sy’n Herio Homoffobia, Deuffobia a Thrawsffobia) yn elusen sydd wedi ennill gwobrau lu am ddarparu hyfforddiant, adnoddau a gwasanaethau cymorth i wella bywydau pobl sy’n lesbiaidd, hoyw, deurywiol, trawsrywiol neu’n cwestiynu.  Gyda’i gilydd, mae’r rhain yn gweithio i leihau’r gwahaniaethu, aflonyddu neu fwlio a wynebir oherwydd hunaniaeth o ran rhywedd neu gyfeiriadedd rhywiol.  Ers 2003 mae EACH wedi gweithio ar draws amryw o sectorau gwahanol:  Addysg, y System Cyfiawnder Troseddol, Iechyd, Tai, Gwasanaethau Cymdeithasol a Gwasanaethau Llyfrgell, Llywodraeth Leol a sefydliadau cofleidiol gwirfoddol, statudol a’r sector preifat.

Mae ein gwasanaethau’n cynnwys:

  • Cyflenwi hyfforddiant a gwasanaeth ymgynghori gan Siaradwyr achrededig i helpu asiantaethau cenedlaethol a rhanbarthol i ddeall y ddeddfwriaeth ar faterion hunaniaeth o ran rhywedd neu gyfeiriadedd rhywiol er mwyn newid pethau ar lefel strategol ac ymarferol.
  • Cynorthwyo cyflogwyr i ddatblygu arfer gorau i gefnogi gweithwyr a gwirfoddolwyr lesbiaidd, hoyw, deurywiol neu drawsrywiol
  • Ysbrydoli ysgolion, academïau, colegau a phrifysgolion i roi polisïau a newidiadau trefniadol ar waith mewn perthynas â materion cyfeiriadedd rhywiol a hunaniaeth o ran rhywedd drwy adnoddau, hyfforddiant ac ymgynghori a gymeradwyir gan yr Adran Addysg a’r Sefydliad PSHE, gan weithio gyda disgyblion, myfyrwyr, staff a llywodraethwyr.
  • Gwasanaeth Llinell Gymorth am Ddim i bobl ifanc sy’n cynnig cymorth yn dilyn bwlio homoffobaidd, deuffobaidd neu drawsffobaidd.
  • Integreiddio tair blynedd ar ddeg o brofiad proffesiynol i gynorthwyo i greu llyfrau a chanllawiau cenedlaethol a gomisiynir gan y Llywodraeth gan gynnwys Safe to Learn‘, ‘Inspiring Equality in EducationReach Teaching Resource a’r llyfr That’s So Gay! ac ar hyn o bryd, adolygiad llawn o Ganllawiau Gwrth-fwlio Cymru ‘Parchu Eraill ar gyfer Llywodraeth Cymru.

Cymorth

Addysg

Y Gweithle

System Cyfiawnder Troseddol

Hyfforddiant

Adnoddau

Cysylltwch â ni yn info@each.education

Read this page in English