Cyfrannwch a chefnogwch EACH

Read this page in English

Cyfrannwch a chefnogwch EACH

Sut allwch chi gefnogi EACH

Donate NowMae EACH yn elusen gofrestredig sydd, ers 2003, wedi cynnig gwasanaethau cymorth hanfodol i bobl sy’n dioddef bwlio neu aflonyddu homoffobig, deuffobig a thrawsffobig.

Mae ein llinell gymorth wedi derbyn miloedd o alwadau gan bobl sydd angen ein help a’n cyngor arbenigol. Mae’r gwasanaethau hanfodol hyn yn dibynnu’n llwyr ar roddion elusengar. Gyda chymaint o ffyrdd o’n helpu, o gyfrannu neu godi arian i wirfoddoli, mae yna bob amser rywbeth y gallwch chi ei wneud.
Mae £50 yn talu am...
£50

Ymgyrch cyfryngau cymdeithasol sy’n cyrraedd miloedd o bobl ifanc

Mae £100 yn talu am...
£100

Cyfarfod allgymorth un-i-un i gefnogi person ifanc sy’n darged bwlio homoffobig, deuffobig, neu drawsffobig

Mae £250 yn talu am...
£250

6 baner, 200 o bosteri A4, a 200 o daflenni hysbysebu i hyrwyddo’n llinell gymorth

Mae £500 yn talu am...
£500

Gynnal llinell gymorth EACH am 6 mis

Sut i gyfrannu

Bydd cyfraniad, mawr neu fach, un swm neu swm rheolaidd, yn ein helpu ni i gefnogi pobl ifanc sy’n dioddef aflonyddu homoffobig, deuffobig, neu drawsffobig, all ddigwydd ar sawl ffurf wahanol, o alw enwau, i anfon negeseuon cas ar y ffôn neu ar-lein, i ymosodiadau corfforol.

Gallwch wneud un cyfraniad neu gyfrannu’n rheolaidd yn hwylus drwy glicio ar y logo ‘Donate’ isod.

Donate Now

Rydym yn croesawu cyfraniadau rheolaidd a ddaw’n syth o’ch cyflog. Trwy gyfrannu fel hyn, bydd eich rhodd yn dod yn uniongyrchol o’ch cyflog cyn iddo gael ei drethi, ac felly bydd cyfraniad o £10 yn costio £8 i chi mewn gwirionedd.

Ticiwch y blwch perthnasol wrth gyfrannu ar-lein, neu os ydych chi’n anfon siec, gallwch lawrlwytho ffurflen Rhodd Cymorth (Gift-Aid) a’i hanfon atom. Mae ein cyfeiriad ar waelod y dudalen.

AmazonSmile

Gall Amazon roi 0.5% o bryniannau cwsmeriaid AmazonSmile i sefydliadau elusennol o’u dewis. Mae EACH wedi’i ychwanegu fel elusen gymwys. Os hoffech chi ddechrau ei ddefnyddio – cliciwch yma

Give as you Live

Give as you live logo Gallwch siopa ar-lein a rhoi cyfraniad i EACH heb wario’r un geiniog ychwanegol. Cofrestrwch i gefnogi EACH ar ‘Give as you Live’ a phan fyddwch chi’n siopa gyda gwerthwr ar-lein sy’n bartner, byddant yn rhoi canran i EACH. Dyma ffordd syml a hawdd o gefnogi EACH. Cofrestrwch yma ac ewch ati i siopa! Mae ‘Give as you Live’ yn cadw cofnod o’ch cyfraniadau er mwyn ichi allu gweld y gwahaniaeth rydych chi’n ei wneud.

Cyfleoedd i Wirfoddoli a Chodi Arian

Gwirfoddoli gydag EACH

Gwirfoddoli gydag EACH

A oes gennych chi amser i wirfoddoli’n gyson gydag EACH? Mae’n gyfle arbennig i wneud cyfraniad positif tuag at waith yr elusen, gan ddysgu sgiliau newydd, cynyddu’ch hyder, a gwella’ch CV ar yr un pryd. Mae gwirfoddolwyr yn y swyddfa wedi bod yn rhan hanfodol a chyson o’n gwaith. Dyma rai o’r tasgau allai apelio atoch chi:

  • Dod o hyd i ffynonellau cyllid a helpu gyda cheisiadau am grantiau
  • Helpu gyda thasgau gweinyddu ac ymchwilio i wybodaeth sy’n berthnasol i’n gwaith.
  • Helpu staff EACH mewn seminarau hyfforddi, gweithdai a chynadleddau
  • Gwaith cyffredinol (ar wahân i waith desg) os yw’n well gennych beidio â defnyddio cyfrifiadur

Codi arian ar ein cyfer

P’un ai ydych chi’n hoffi trefnu gweithgareddau, rhedeg marathon, neu am roi cynnig ar rywbeth newydd, mi fydd yna brosiect codi arian ar eich cyfer chi.

Does dim rhaid i godi arian fod yn anodd, ac rydym yma i’ch helpu. Os oes gennych chi syniad am ffordd o godi arian, cysylltwch â ni drwy e-bostio info@each.education.

I gael mwy o wybodaeth, ebost info@each.education

Read this page in English