Ysgolion, Colegau, a Phrifysgolion

Read this page in English

ADDYSG

Ysgolion, Colegau, a Phrifysgolion

Mae hyfforddiant EACH yn effeithiol ar draws amryw o sefydliadau, yn cynnwys ysgolion cynradd ac uwchradd, colegau, prifysgolion, amgylcheddau crefyddol a seciwlar, gwledig a dinesig. Rydym yn creu amgylchedd dysgu diogel a chyfartal i bawb.

Mae hyfforddiant EACH yn darparu cymorth arbenigol i ysgolion cynradd ac uwchradd, academïau, colegau, prifysgolion ac awdurdodau lleol, gan gynyddu’r gallu i wella bywydau pobl LHDT+ a chynyddu hyder y staff i’w cefnogi.

Mae EACH yn gwybod bod pob sefydliad yn wahanol. Does dim un ateb sy’n llwyddo bob tro i hyrwyddo ethos cynhwysol lle mae pawb yn cael llais a gwrandawiad. Er mwyn herio ac atal bwlio ar sail rhagfarn mae angen inni ddeall cyd-destunau amrywiol ein gwaith.

Mae disgyblion, myfyrwyr, ac aelodau o’u teuluoedd sy’n lesbiaidd, hoyw, deurywiol neu drawsrywiol yn haeddu cael eu trin â’r un parch â’u cyfoedion hetrorywiol neu gydryweddol yn yr ysgol, coleg neu brifysgol, ac o fewn eu cymdeithas yn y dyfodol.

Mae gan athrawon, tiwtoriaid a darlithwyr gyfrifoldeb moesol a chyfreithiol i hybu empathi, dealltwriaeth a pharch tuag at bob disgybl a myfyriwr.

Mae bwlio neu aflonyddu homoffobig, deuffobig, a thrawsffobig yn effeithio ar bawb, ac nid yn unig y rhai sy’n LHDT+. Gall unrhyw berson ifanc fod yn darged. Mae’r math hwn o fwlio’n creu amgylchedd dysgu niweidiol sy’n atal disgyblion rhag cyflawni eu potensial yn llawn.

Adborth

‘Gwnaeth yr hyfforddiant i’r staff FEDDWL, dyna oedd y peth allweddol … mi ddechreuodd sgwrs… dyna’r peth mwyaf positif… dim ond megis dechrau mae’r daith… dy’n ni ddim wedi trafod materion LHDT+ o’r blaen. Nawr ry’n ni wedi cael llawer mwy o sgyrsiau amdano … ry’n ni wedi dechrau trafod rhywbeth sy’n newydd inni. Mae wedi dechrau proses nag oedd gennym o’r blaen… sy’n beth gwych. Dyna’r canlyniad i ni yn bendant.

Athrawes Ysgol Uwchradd

Adnoddau

reach-mini-banner Mae Adnodd Addysgu ‘Sicrwydd Ansawdd’ Cymdeithas ABCh EACH, sef Reach, yn ganllaw cynhwysfawr a sensitif ar gyfer y rhai sy’n gweithio gyda phobl ifanc i edrych ar faterion hanfodol megis homoffobia, rhywiaeth, a bwlio ar-lein. Mae’r Adnodd yn berthnasol i flynyddoedd 7-13 (Cyfnodau Allweddol 3, 4 a 5) ac mae’n cynnwys cynlluniau gwersi, syniadau ar gyfer gwaith grŵp, gwybodaeth am y Cwricwlwm Cenedlaethol, dolenni, posteri codi ymwybyddiaeth a DVD sy’n cynnwys 13 ffilm fer, ddeinamig ar wahanol bynciau. Gweler yma.

Archebu

Gellir prynu adnodd dysgu Reach, gan gynnwys nodiadau athrawon ( sydd i’w gweld yma) yn ogystal â dau gopi o’r 13 ffilm ar DVD am gost o £38.50 (yn cynnwys pecynnu a phostio). I archebu, cliciwch yma.
..ffilm fer gymeradwy am bobl ifanc gan bobl ifanc.

I gael mwy o wybodaeth am ein hyfforddiant neu wasanaeth ymgynghori addysgol, e-bostiwch director@each.education

Read this page in English