Adnoddau EACH

Read this page in English

ADNODDAU

Adnoddau EACH

Posteri a Sticeri

Yn anffodus, nid oes fersiwn Gymraeg o’n hadnoddau ar gael. Dyma restr o rai o’r adnoddau rydym yn cynnig i ysgolion a rhai sy’n gweithio gyda phobl ifanc:


Inspiring Equality in Education Resources PackInspiring Equality in Education School Resource

Canllaw sy’n cynnig arweiniad ar bolisïau ac arferion sy’n esbonio cyfreithiau perthnasol, dysgu am hunaniaeth LHDT+, hyfforddiant a datblygiad staff, gwella polisïau gwrth-fwlio a chefnogaeth un-i-un ar gyfer pobl ifanc LHDT+.


Inspiring Equality in Education: Primary Lesson Plans

Saith cynllun gwers ar gyfer ysgolion cynradd, yn dathlu gwahaniaethau, teuluoedd, perthnasau, hunaniaeth o ran rhywedd, a phobl hanesyddol LHDT+.


IEIE 3 Secondary LevelInspiring Equality in Education: Secondary Lesson Plans

Naw cynllun gwers ar gyfer ysgolion cyfun, sy’n trafod iaith ragfarnllyd a bwlio, bywyd lesbiaidd, hoyw, deurywiol, a thrawsrywiol, y cyfryngau cymdeithasol, rhagfarn a rhywedd.


That's So Gay - Book challenging homophobic bullying by Jonathan Charlesworth available from EACHThat’s So Gay! Challenging Homophobic Bullying

Canllaw ymarferol i’ch helpu i wneud eich ysgol yn lle diogel a chreu diwylliant cynhwysol sy’n lleihau bwlio. Mae’n creu darlun o fwlio homoffobig , pwy sy’n ei ddioddef, a’r rhesymau pam mae pobl ifanc yn bwlio eraill mewn ffordd homoffobig.

Mae hefyd yn esbonio pam y mae pobl ifanc yn aml yn gyndyn i roi gwybod am fwlio homoffobig, rôl gynyddol y rhyngrwyd, a’r effeithiau difrifol y gall bwlio ei gael pan fydd y dioddefwr yn oedolyn.  Mae’n cynnig yr holl gyngor sydd ei angen arnoch i leihau bwlio, gweithio gyda’r rhai sy’n bwlio, cefnogi targedau bwlio, delio gyda datgeliadau, a pholisïau gwrth-fwlio ar draws yr ysgol gyfan.

Wedi’i ysgrifennu gan Gyfarwyddwr Gweithredol EACH, Jonathan Charlesworth, mae hwn yn ganllaw hanfodol ar gyfer ysgolion, athrawon, ac unrhyw un sydd â dyletswydd gofal mewn perthynas â phobl ifanc.

I archebu copi am £20.39 (yn cynnwys pecynnu a phostio), cysylltwch â director@each.education neu ffoniwch 0117 946 7607.


Teachers and Youth-workers Resource Challenging LGBTQ+ BullyingReach Teaching Resource: A toolkit for teachers and youth workers to challenge homophobic, sexist and cyber bullying

Mae adnodd dysgu gwobrwyedig EACH yn ganllaw cynhwysfawr a sensitif ar gyfer y rhai sy’n gweithio gyda phobl ifanc i edrych ar faterion hanfodol fel homoffobia, rhywiaeth, a bwlio ar-lein.

Mae’r adnodd yn berthnasol i flynyddoedd 7-13 (Cyfnodau Allweddol 3,4 a 5) ac mae’n cynnwys cynlluniau gwersi , syniadau am weithgareddau grŵp, gwybodaeth am ddolenni i’r cwricwlwm cenedlaethol, posteri, a DVD sy’n cynnwys 13 ffilm fer.

Mae’r adnodd hwn, gan gynnwys nodiadau ar gyfer athrawon a dau gopi o’r DVD, yn costio £39.99 yn unig (yn cynnwys pecynnu a phostio).

Cyberhomophobia and Bullying

Adroddiad sy’n crynhoi casgliadau seminar ar homoffobia ar-lein a bwlio, a drefnwyd gan EACH a B.I.G yn yr Adran Addysg. Daeth arbenigwyr gwrth-fwlio a diogelu at ei gilydd i drafod dulliau o addysgu diogelwch ar-lein i’r bobl mwyaf agored i fwlio rhagfarnllyd.


Download the Safe to Learn publicationSafe to Learn: Embedding anti-bullying work in schools

Canllaw a ysgrifennwyd gan EACH a Stonewall ar gyfer yr Adran Plant, Teuluoedd ac Ysgolion. Yn 2007, cynhyrchodd yr Adran Plant, Teuluoedd ac Ysgolion gynt (yr Adran Addysg erbyn hyn) gyfres o ganllawiau i helpu ysgolion ac awdurdodau lleol i leihau ac ymateb i fwlio, gan gynnwys cyngor arbenigol ar fwlio homoffobig a thrawsffobig.


Download the Out of the Shadow publicationOut of the Shadow: Guidance to Bristol Schools on the Repeal of Section 28

Canllaw EACH i ysgolion ar ddiddymu Adran 28, a gomisiynwyd gan AALl Bryste ac sy’n berthnasol i ysgolion ar draws y Deyrnas Unedig.

Yn ôl Adran 28 o Ddeddf Llywodraeth Leol 1988, nid oedd gan awdurdodau lleol yr hawl ‘i annog unrhyw ysgolion a gynhelir i addysgu bod cyfunrywioldeb yn dderbyniol fel perthynas deuluol honedig’. Cafodd y ddeddf ei diddymu yn 2003, ond mae ei hetifeddiaeth yn parhau o ran dulliau o herio bwlio homoffobig a thrawsffobig.


hes-gay-and-were-cool-with-that-212x300 shes-gay-and-were-cool-with-that-217x300


Posteri codi ymwybyddiaeth (5 am £10)

Buy Safe Space Stickers here

Sticeri ‘Safe Space’ ar gyfer ysgolion, clybiau ieuenctid, a grwpiau ieuenctid eraill £3.99


Gallwch hefyd lawrlwytho a phrintio’r posteri isod AM DDIM ar gyfer y lleoliad perthnasol:


10-things-general-poster-image


10-things-general-poster-image


10-things-general-poster-image


For more information about our education related training or consultancy, email director@each.education

Read this page in English