Adnoddau EACH

Read this page in English

ADNODDAU

Adnoddau EACH

Posteri a Sticeri

Yn anffodus, nid oes fersiwn Gymraeg o’n hadnoddau ar gael. Dyma restr o rai o’r adnoddau rydym yn cynnig i ysgolion a rhai sy’n gweithio gyda phobl ifanc:


Inspiring Equality in Education Resources PackInspiring Equality in Education School Resource

Canllaw sy’n cynnig arweiniad ar bolisïau ac arferion sy’n esbonio cyfreithiau perthnasol, dysgu am hunaniaeth LHDT+, hyfforddiant a datblygiad staff, gwella polisïau gwrth-fwlio a chefnogaeth un-i-un ar gyfer pobl ifanc LHDT+.


Inspiring Equality in Education: Primary Lesson Plans

Saith cynllun gwers ar gyfer ysgolion cynradd, yn dathlu gwahaniaethau, teuluoedd, perthnasau, hunaniaeth o ran rhywedd, a phobl hanesyddol LHDT+.


IEIE 3 Secondary LevelInspiring Equality in Education: Secondary Lesson Plans

Naw cynllun gwers ar gyfer ysgolion cyfun, sy’n trafod iaith ragfarnllyd a bwlio, bywyd lesbiaidd, hoyw, deurywiol, a thrawsrywiol, y cyfryngau cymdeithasol, rhagfarn a rhywedd.


Click to read more about this productHow To Stop Homophobic and Biphobic Bullying:
A Practical Whole-School Approach (2020)

“Bydd y llyfr hwn gan Jonathan Charlesworth yn ased amhrisiadwy. Gwnaeth y ffordd ofalus a chytbwys y mae wedi’i ysgrifennu a’r ffordd systematig iawn y mae’n cyflwyno deunydd argraff arnaf. Mae’r awdur yn ysgrifennu’n gall a chydag ystyriaeth, heb greu’r angen i weithredu’n gadarn ac yn bendant pan fydd y sefyllfa’n gofyn amdani. Byddwn yn argymell bod y llyfr hwn yn rhagorol ac yn awdurdodol.” Peter K Smith, Goldsmiths, Prifysgol Llundain

Mae’r canllaw athrawon hanfodol hwn ar herio bwlio homoffobig a deuffobig yn cynnig mewnwelediadau unigryw i fynd i’r afael â’r mater yn greiddiol iddo. Gan nodi cyngor clir ar sut i adnabod, stopio ac atal bwlio homoffobig a deuffobig, rhoddir strategaethau i ddarllenwyr weithio gyda’i gyflawnwyr, ei wrthwynebwyr a’i dargedau.

Yn seiliedig ar gyfweliadau â channoedd o ddisgyblion a staff ysgolion, a gwaith rhyngweithiol ledled y byd, dyma lyfr a ysgrifennwyd gan arbenigwr yn y maes hwn. Mae’n ganllaw hanfodol i athrawon, gweithwyr ieuenctid, y sector gofal ac unrhyw un sydd â dyletswydd gofal tuag at bobl ifanc.

“Rydyn ni’n caru gweithio gyda EACH ac mae ein myfyrwyr wedi elwa cymaint hefyd. Bydd y llyfr hwn yr un mor ddefnyddiol i arweinwyr bugeiliol ac UDA ag yr oedd “That’s So Gay!” Yn bendant un i’w ychwanegu at y rhestr ddarllen!”
Susie Beresford-Wylie, Cyfarwyddwr Cymorth i Fyfyrwyr, Ysgol Gymunedol Bradley Stoke, De Swydd Gaerloyw.

Prynu heddiw o EACH £ 23.99 (gan gynnwys P + P). Cysylltwch â info@each.education neu ffoniwch 0117 9467607 i archebu. Ar gael hefyd gan Jessica Kingsley Publishers, Foyles, Waterstones, Barnes & amp; Noble, Amazon a phob siop lyfrau dda.

I archebu copi am £20.39 (yn cynnwys pecynnu a phostio), cysylltwch â director@each.education neu ffoniwch 0117 946 7607.

Teachers and Youth-workers Resource Challenging LGBTQ+ BullyingReach Teaching Resource: A toolkit for teachers and youth workers to challenge homophobic, sexist and cyber bullying

Mae adnodd dysgu gwobrwyedig EACH yn ganllaw cynhwysfawr a sensitif ar gyfer y rhai sy’n gweithio gyda phobl ifanc i edrych ar faterion hanfodol fel homoffobia, rhywiaeth, a bwlio ar-lein.

Mae’r adnodd yn berthnasol i flynyddoedd 7-13 (Cyfnodau Allweddol 3,4 a 5) ac mae’n cynnwys cynlluniau gwersi , syniadau am weithgareddau grŵp, gwybodaeth am ddolenni i’r cwricwlwm cenedlaethol, posteri, a DVD sy’n cynnwys 13 ffilm fer.

Mae’r adnodd hwn, gan gynnwys nodiadau ar gyfer athrawon a dau gopi o’r DVD, yn costio £39.99 yn unig (yn cynnwys pecynnu a phostio).

Cyberhomophobia and Bullying

Adroddiad sy’n crynhoi casgliadau seminar ar homoffobia ar-lein a bwlio, a drefnwyd gan EACH a B.I.G yn yr Adran Addysg. Daeth arbenigwyr gwrth-fwlio a diogelu at ei gilydd i drafod dulliau o addysgu diogelwch ar-lein i’r bobl mwyaf agored i fwlio rhagfarnllyd.


Download the Safe to Learn publicationSafe to Learn: Embedding anti-bullying work in schools

Canllaw a ysgrifennwyd gan EACH a Stonewall ar gyfer yr Adran Plant, Teuluoedd ac Ysgolion. Yn 2007, cynhyrchodd yr Adran Plant, Teuluoedd ac Ysgolion gynt (yr Adran Addysg erbyn hyn) gyfres o ganllawiau i helpu ysgolion ac awdurdodau lleol i leihau ac ymateb i fwlio, gan gynnwys cyngor arbenigol ar fwlio homoffobig a thrawsffobig.


Download the Out of the Shadow publicationOut of the Shadow: Guidance to Bristol Schools on the Repeal of Section 28

Canllaw EACH i ysgolion ar ddiddymu Adran 28, a gomisiynwyd gan AALl Bryste ac sy’n berthnasol i ysgolion ar draws y Deyrnas Unedig.

Yn ôl Adran 28 o Ddeddf Llywodraeth Leol 1988, nid oedd gan awdurdodau lleol yr hawl ‘i annog unrhyw ysgolion a gynhelir i addysgu bod cyfunrywioldeb yn dderbyniol fel perthynas deuluol honedig’. Cafodd y ddeddf ei diddymu yn 2003, ond mae ei hetifeddiaeth yn parhau o ran dulliau o herio bwlio homoffobig a thrawsffobig.


Posteri codi ymwybyddiaeth

hes-gay-and-were-cool-with-that-212x300 shes-gay-and-were-cool-with-that-217x300 hes-gay-and-were-cool-with-that-212x300 shes-gay-and-were-cool-with-that-217x300


Buy Safe Space Stickers here

Sticeri ‘Safe Space’ ar gyfer ysgolion, clybiau ieuenctid, a grwpiau ieuenctid eraill £3.99


Gallwch hefyd lawrlwytho a phrintio’r posteri isod AM DDIM ar gyfer y lleoliad perthnasol:


10-things-general-poster-image


10-things-general-poster-image


10-things-general-poster-image


For more information about our education related training or consultancy, email director@each.education

Read this page in English