Gwasanaethau hyfforddi ac ymgynghori

Read this page in English

ADDYSG

Gwasanaethau hyfforddi ac ymgynghori

Mae EACH wedi darparu hyfforddiant ar draws y sector addysg ers 2003. Mae’r Adran Addysg wedi’n comisiynu deirgwaith i greu adnoddau a sesiynau hyfforddi ac ymgynghori ar gyfer ysgolion a cholegau. Mae Ofsted yn defnyddio un o’n hadnoddau fel sylfaen ar gyfer ei Hyfforddiant Arolygwyr Ysgolion. Rydym yn gweithio gydag ysgolion, colegau, prifysgolion, unedau cyfeirio disgyblion, cyrff ieuenctid a lleoliadau eraill sy’n gweithio gyda phlant, er mwyn:
  • Creu adnoddau Sicrwydd Ansawdd ar gyfer yr Adran Addysg a Chymdeithas ABCh, a dangos ichi sut i ddefnyddio’r rhain yn y ffordd orau yn eich ystafell ddosbarth, theatr ddarlithio, uned neu ganolfan ieuenctid.
  • Eich helpu i gefnogi’r rhai sy’n ‘dod allan’ fel unigolion lesbiaidd, hoyw, deurywiol, trawsrywiol, neu sy’n cwestiynu eu hunaniaeth o ran rhywedd neu rywioldeb.
  • Cynnal sesiynau hyfforddiant achrededig Swyddfa Safonau’r CPD
  • Lleihau gwahaniaethu ar sail rhywioldeb neu hunaniaeth o ran rhywedd
Bydd sesiynau hyfforddi CPD achrededig EACH yn helpu’ch ysgol, coleg, neu brifysgol gydag un neu ragor o’r canlynol:
  • Darparu strategaethau ymarferol i gefnogi person ifanc lesbiaidd, hoyw, deurywiol, trawsrywiol, neu un sy’n cwestiynu ei rywioldeb neu hunaniaeth o ran rhywedd i ‘ddod allan’
  • Eich helpu i herio galw enwau neu fwlio homoffobig, deuffobig neu drawsffobig a sicrhau eich bod yn gwybod am y ddeddfwriaeth ddiweddaraf
  • Eich darparu â dulliau ymarferol o addysgu am fywydau a pherthnasau LHDT+ mewn ffordd bositif
  • Eich cynorthwyo i ymgynghori â disgyblion, rhieni, llywodraethwyr, cydweithwyr, ac arweinwyr crefyddol.

Adborth

Cafodd y ddarpariaeth, ar ei holl ffurfiau, ei chanmol yn gyffredinol fel un “ardderchog”, “anhygoel”, “o safon uchel”, “wir yn creu argraff”, “pwerus” a “defnyddiol iawn”. 

Prifysgol Sheffield Hallam Gwerthusiad o raglen gomisiwn Adran Addysg EACH 2015-16: ‘Inspiring Equality in Education’

Mae ‘Inspiring Equality in Education’ yn rhaglen wych sy’n cael ei harwain gan EACH. Bydd yn helpu pob ysgol i ddeall bwlio homoffobig, deuffobig a thrawsffobig yn well, a delio ag ef yn effeithiol. Bydd yr adnoddau newydd hyn ar gyfer Cyfnodau Allweddol 1 i 4 mewn ysgolion yn helpu ysgolion a disgyblion i ddileu bwlio homoffobig, deuffobig a thrawsffobig, ac edrychaf ymlaen at weld y canlyniadau positif yn y dyfodol.

Nicky Morgan Ysgrifennydd Gwladol dros Addysg a’r Gweinidog dros Ferched a Chydraddoldeb 2014-16

Mwy ym myd Addysg...

Adnoddau

Training Consultancy Services Resource Inspiring Equality in Education Mae Adnodd Ysgol Gyfan EACH, sef Inspiring Equality In Education yn darparu arweiniad polisi ac ymarfer ar beth mae’r gyfraith yn ei ddweud, gan addysgu am hunaniaeth a pherthnasoedd LHDT+, trafod datgeliadau, hyfforddi a datblygu staff, gwella polisïau gwrth-fwlio a chymorth un-i-un ar gyfer pobl ifanc LHDT+. Yn ogystal â saith cynllun gwers ar gyfer ysgolion cynradd a naw ar gyfer ysgolion uwchradd, ceir y ffilm gymeradwy “What is Gender?” Mae Inspiring Equality in Education ar gael i’w lawrlwytho am £29 ac os hoffech chi gael y  fersiwn ffeil fodrwy broffesiynol ar gyfer eich ysgol, coleg neu leoliad ieuenctid, mae honno ar gael i’w harchebu am £45 (gan gynnwys postio a phecynnu). I brynu copi  cliciwch yma.

Ffilmiau

“‘What is Gender?” and “Dear Year 7 Me”
Ein ffilmiau addysgol diweddaraf i ysgolion.

Gellir dod ag adnodd ysgol gyfan EACH yn fyw yn eich ystafell ddosbarth. Cysylltwch â ni am esboniad ar sut y gellir defnyddio hyn yn y ffordd orau yn eich lleoliad.

Am fwy o wybodaeth e-bostiwch director@each.education

Read this page in English