Hyfforddiant Ysgolion

Read this page in English

ADDYSG

Hyfforddiant Ysgolion

Mae ein hyfforddiant ar gyfer ysgolion a cholegau yn darparu staff â’r sgiliau a’r hyder i greu amgylchedd dysgu cynhwysol  ar gyfer disgyblion lesbiaidd, hoyw, deurywiol, trawsrywiol, neu rai sy’n cwestiynu.  Mae EACH yn darparu hyfforddiant ac ymgynghoriaeth ar faterion LHDT+ i Uwch Dimau Rheoli, ymarferwyr ystafell ddosbarth, staff bugeiliol a chymorth dysgu, llywodraethwyr a phobl broffesiynol eraill sydd â dyletswydd gofal tuag at bobl ifanc.

Trwy ddefnyddio’n hadnoddau gwrth-fwlio, canllawiau polisi a chynlluniau gwersi, byddwch yn canfod dulliau positif ac adeiladol o gefnogi disgyblion, myfyrwyr a staff, gan herio bwlio homoffoboig, deuffobig a thrawsffobig.

Mae EACH yn cynllunio rhaglenni pwrpasol sy’n blaenoriaethu anghenion a gofynion unigol eich ysgol, academi neu goleg.

Addysg Rhyw a Pherthnasoedd sy’n Cwmpasu LHDT+

Mae darparu addysg rhyw a pherthnasoedd sy’n cynnwys materion LHDT+ yn gam hanfodol tuag at greu awyrgylch agored sy’n cydymffurfio â’r gyfraith yn eich ysgol, academi, neu goleg. Rydym yn cynnig cyrsiau sydd wedi’u teilwra ar gyfer lleoliadau cynradd, uwchradd a thrydyddol, gan baratoi cyfranogwyr i gyflenwi’r cwricwlwm mewn ffordd sy’n cydnabod ac yn cynnwys pobl LHDT+. Dylai cyfranogwyr adael ein sesiynau:

 • Gyda’r hyder i ddefnyddio termau perthnasol ac addas i ddisgrifio rhywioldeb a hunaniaeth o ran rhywedd
 • Yn barod i gwrdd â gofynion statudol dyletswyddau cydraddoldeb newydd o Hydref 2019 ymlaen
 • Yn wybodus ynghylch materion diogelu ac yn barod ar gyfer Estyn ac arolygiadau eraill
 • Yn hyderus i ddefnyddio amryw o adnoddau i gefnogi addysgu am rywioldeb a hunaniaeth o ran rhywedd
 • Yn barod i ddiweddaru deunydd presennol, polisïau a dulliau o fewn eu lleoliadau, yn unol â disgwyliadau Addysg Rhyw a Pherthnasoedd yn y dyfodol
 • Yn barod i ymateb i gwestiynau disgyblion, rhieni, cydweithwyr, llywodraethwyr, ymddiriedolwyr a’r gymuned ehangach.

Adborth

 Diolch unwaith eto am yr hyfforddiant arbennig sydd wedi sbarduno sawl sgwrs wych.

Michael Jaffrain, Pennaeth,
Coleg Chweched Dosbarth St Brendan

 

 Rwyf wedi magu hyder o ran deall y berthynas gymhleth rhwng rhyw, rhywedd a rhywioldeb. Rwyf nawr am fod mor gynhwysol â phosib yn fy stafell ddosbarth.

 

 Roedd e’n gyflwyniad arbennig o dda. Dysgais lawer ac ro’n i’n synnu cyn lleied o’n i’n ei wybod am y cyfreithiau newydd sydd ar gael erbyn hyn ar gyfer materion LHDT+. Rwy’n falch fy mod wedi dod. Diolch.

 Gwybodaeth dda a chlir. Roedd yr hyfforddiant yn wych ac roedd yn darparu gwybodaeth hawdd ei deall. Roedd y gweithgareddau’n ddifyr a diddorol.

 

  Diolch am sesiwn ardderchog. Cwrddais â’r grŵp myfyrwyr eto ac roedden nhw mor frwdfrydig ….Alla’i ddim cyfleu pa mor werthfawr oedd eich cymorth a’ch cyngor .

Materion rhywedd: Trawsrywedd a Hunaniaeth o ran Rhywedd

Mae cwrs hwn yn darparu gwybodaeth fwy manwl ar sut i wneud eich ysgol, academi neu goleg yn fwy cynhwysol. Mae’n addas ar gyfer staff sydd am wella’u dealltwriaeth o rywedd, hunaniaeth o ran rhywedd a materion trawsrywiol, ac mae’n hanfodol ar gyfer eich Uwch Dîm Rheoli, er mwyn cydymffurfio â gofynion deddfwriaethol. Byddwn yn ymdrin â’r ddeddfwriaeth sy’n greiddiol i faterion trawsrywiol, ac yn defnyddio gweithgareddau rhyngweithiol i edrych ar yr holl faterion sy’n berthnasol i ysgolion, academïau a cholegau. Ar ôl cwblhau’r sesiwn bydd y cyfranogwyr:

 • Yn gyfarwydd â’r ddeddfwriaeth allweddol a’i gofynion ar gyfer ysgolion, academïau a cholegau
 • Yn awyddus i ddefnyddio iaith briodol a chynhwysol yn yr ysgol
 • Yn ymwybodol o brofiadau disgyblion LHDT+ a’u hanghenion, yn enwedig mewn achosion o newid rhywedd
 • Yn hyderus i adolygu Polisïau Ymddygiad a Gwrth-fwlio ysgolion, academïau neu golegau.
 • Wedi’u hysbrydoli i fabwysiadu dull cynhwysol a chyfartal ar draws yr ysgol gyfan.

Adnoddau


Free to Download

 

I gael mwy o wybodaeth am ein hyfforddiant yn y gweithle, anfonwch e-bost at director@each.education

Read this page in English