System Cyfiawnder Troseddol

Read this page in English

SYSTEM CYFIAWNDER TROSEDDOL

Ymgynghoriaeth a hyfforddiant ar gyfer gweithwyr yn y System Cyfiawnder Troseddol

Mae Cyfarwyddwr Gweithredol EACH, Jonathan Charlesworth, yn Ymgynghorwr Arbenigol sydd ar restr arbenigwyr achrededig yr Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol o bobl broffesiynol y mae’r system cyfiawnder troseddol yn troi atynt yn rheolaidd ar gyfer cyngor arbenigol a hyfforddiant. Mae Jonathan yn un o gyd-awduron ‘Male Rape & Sexual Assault Self-Help Guide‘ SARSAS ac mae’n un o ymgynghorwyr arbenigol yr Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol yn y maes hwn. Mae hefyd yn un o Siaradwyr Achrededig Swyddfa Safonau’r CPD. cpd-speaker-logo Ers 2000 mae wedi gweithio’n agos â phob un o asiantaethau’r System Cyfiawnder Troseddol – yn darparu sesiynau ymgynghori a hyfforddi ar gyfer:
  • 36 allan o 43 o Luoedd Heddlu’r DU (hyd yn hyn)
  • Y Weinyddiaeth Amddiffyn
  • Yr Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol
  • Y Coleg Plismona
  • Gwasanaeth Erlyn y Goron
  • Y Gwasanaeth Carchar a Phrawf
  • Timau Troseddwyr Ifanc
  • Barnwyr, Ustusiaid, ac Eiriolwyr y Goron
Mae’r hyfforddiant a’r ymgynghori wedi’i deilwra i gwrdd â gofynion eich gweithlu. Gyda’r heddlu, er enghraifft, mae hyn yn cynnwys help i gydymffurfio ar lefel genedlaethol neu i gwrdd ag anghenion lleol swyddogion sy’n gweithio tuag at ICIDP, IMSC neu SIO, yn oystal â’r rhai sy’n dilyn cyrsiau SOLO, neu FRO.

Adborth

  Mae Jonathan yn cyd-gadeirio Panel Craffu a Chyfranogiad Lleol Rhanbarth De Orllewin Gwasanaeth Erlyn y Goron. Mae’r panel yn gyfrwng i wella’r ffordd rydym yn erlyn achosion o drais ac ymosodiadau rhywiol difrifol, cam-drin domestig, a throseddau casineb ar draws y rhanbarth. Mae’n arwain y drafodaeth yn ddeheuig i sicrhau bod holl aelodau’r gymuned yn cael cyfle i fynegi eu barn, gan ganiatáu dysgu ystyrlon. Mae’r dull yma wedi arwain at nifer o welliannau i elfen hynod bwysig o’n gwaith.

Chris Long, Prif Erlynydd y Goron, Gwasanaeth Erlyn y Goron (De Orllewin)

 Sesiwn wych gan @EACH_UK a ddarparodd ein cadetiaid ifanc â mewnbwn addysgiadol iawn ar achosion o droseddau casineb LHDT, sut i adnabod a herio anghydraddoldeb, a pha gefnogaeth sydd ar gael i ddioddefwyr. Edrychwn ymlaen at rannu’r wybodaeth hon. @ASPoliceLGBT

Daniel Moulden, Heddlu Avon & Somerset

Beth nesaf?

Cysylltwch â ni yn info@each.education

Read this page in English